Psycholog

Pierwsza / jednorazowa konsultacja psychologiczna

Celem konsultacji jest rozpoznanie problemu, zorientowanie się w sytuacji osoby zgłaszającej się, dokonanie diagnozy psychologicznej oraz zaplanowanie najlepszej formy pomocy. Klient (rodzic/dziecko) ma możliwość oswojenia sytuacji kontaktu z psychologiem oraz podjęciu decyzji co do ewentualnego korzystania z dalszej pomocy.

Terapia psychologiczna indywidualna dzieci, młodzieży, dorosłych

W proces psychoterapii dzieci i młodzieży często włączeni są rodzice. Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie terapeuty z dzieckiem. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych przez dziecko lub nastolatka trudności, psycholog ustala plan psychoterapii. W zależności od wieku dziecka oraz specyfiki problemu, proponowana jest najbardziej odpowiednia forma terapii.

Konsultacje rodzinne i małżeńskie

To zwykle 1-3 spotkania, których celem jest wstępna diagnoza problemu zgłaszanego przez rodzinę oraz zaproponowanie najlepszej formy pomocy. Z konsultacji mogą skorzystać osoby zainteresowane pomocą dla siebie, jak dla swoich bliskich. Konsultacje kończą się wybraniem najodpowiedniejszej formy pomocy dla zgłaszającej się osoby, ustaleniem celów i zasad dalszej współpracy.

Pierwsza konsultacja to wywiad psychologa z rodzicami, który obejmuje informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym. Młodsze dzieci zapraszane są wraz z rodzicami na drugie spotkanie, nastolatki zazwyczaj przychodzą wraz z rodzicami już na pierwsze spotkanie. Po zebraniu wywiadu psycholog przekazuje propozycję planu diagnostycznego lub terapeutycznego. W razie potrzeby specjalista kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną, logopedyczną.

Systemowa terapia rodzin i małżeństw

Terapia rodzinna to forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą trudności (np. dziecko), ale również jego rodzinę. Często zdarza się, że funkcjonowanie  osoby wymagającej pomocy wpływa na relacje pomiędzy wszystkimi członkami rodziny, a także rodzina ma istotny wpływ na powodzenie indywidualnego procesu terapeutycznego. Terapia rodzinna pozwala też głębiej zrozumieć relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. Na spotkaniach rodzinnych każdy z członków rodziny ma szansę przedstawić swój własny punkt patrzenia na problem oraz na nowo zbudować komunikację, współpracę i wzajemne zrozumienie.  W cyklicznych spotkaniach u terapeuty (co 2 tygodnie) uczestniczy rodzina, para lub małżeństwo.